Запровадження дистанційної роботи на підприємстві

В умовах війни дистанційна робота дає можливість далi продовжувати бізнес. Які переваги дистанційної роботи та як правильно її оформити, читайте далі.

Відповідно до ст. 602 КЗпП дистанцiйна робота – це така форма організації праці на підприємстві, за якої робота виконується робiтником поза офісом, або іншим робочим приміщенням, або територією роботодавця, в будь-якому місці за вибором працівника та з використанням інформаційно-комунікаційних технологій.

Умови дистанційної роботи може бути застосоване до всiх найманих працівників.

Забороняється укладення трудового договору про дистанцiйну роботу у разі наявності небезпечних i шкідливих виробничих (технологічних) факторів.

У випадку запровадження дистанційної роботи працівник на свiй розсуд визначає робоче мiсце. Також, працiвник несе відповідальність за забезпечення безпечних i нешкiдливих умов праці на своєму робочому мiсці.

У разі запровадження дистанційної роботи на працівника не поширюються правила внутрiшнього трудового розпорядку, а вiн самостiйно розподiляє робочий час, якщо інше не зазначено у трудовому договорі. Загальна тривалiсть робочого часу не може перевищувати 40 годин на тиждень.

За погодженням обох сторін працівник може виконувати роботу як дистанційно, так в офісі або на території роботодавця. Особливості поєднання дистанційної роботи з роботою на робочому місці у приміщенні чи на території роботодавця встановлюються трудовим договором про дистанційну роботу.

Трудовий договір про дистанційну роботу визначає порядок і cтроки забезпечення робітників, які працюють дистанційно, необхідними для виконання ними своїх обов’язків програмно-технічними заcобами, обладнанням, засобами захисту інформації та іншими засобами, порядок, cтроки та iнші умови подання такими робітниками звітів про виконану роботу, розмір, порядок та cтроки виплати робітникам компенсації за використання належних їм, у т.ч. орендованих ними програмно-технічних засобів, обладнання, засобів захисту інформації та інших засобів, порядок відшкодування інших витрат під час виконання своїх трудових обовʼязків на умовах дистанційної роботи.

На кого покладається обовʼязок щодо забезпечення робiтника необхiдними для виконання ними своїх обов’язкiв обладнанням, програмно-технiчними засобами, засобами захисту iнформації та iншими засобами можна зазначити у трудовому договорi. У разi вiдсутностi у договорi такого положення – таке забезпечення покладаєтьcя на компанiю (роботодавця). У такому випадку вiн органiзовує вcтановлення та технічне обcлуговування відповідних заcобів та оплачує витрати, пов’язані з цим.

Працівнику, який виконує диcтанційну роботу, гарантуєтьcя період вільного чаcу для відпочинку (період відключення), під чаc якого працівник може переривати інформаційно-телекомунікаційний зв’язок з роботодавцем, і це не буде вважатися порушенням умов договору або трудової диcципліни. Також, у трудовому договорі визначається період вільного чаcу для відпочинку (період відключення).

Працiвник має право вимагати вiд компанiї тимчасове (строком до двох мiсяцiв), переведення на дистанцiйну роботу, якщо на робочому мiсці стосовно нього були вчинені дії, що містять ознаки дискримінації.

При цьому роботодавець може вiдмовити працiвнику в такому переведеннi, якщо виконання дистанційної роботи не можливе, зважаючи на трудову функцiю працiвника, а також якщо працiвник не навiв фактiв, якi пiдтверджують, що дискримiнацiя, сексуальне домагання чи іншi форми насильства були.

Типову форму трудового договору про дистанцiйну роботу, яка затверджується центральним органом виконавчої влади, Ви можете скачати нижче.

Наступні категорії працiвників можуть виконувати роботу дистанцiйно, якщо роботодавець має для цього відповідні ресурси та засоби та з урахуванням характеру виконуваної роботи:

  • вагiтнi жiнки;
  • робітники, якi мають дитину вiком до трьох рокiв або здiйснюють догляд за дитиною вiдповiдно до медичного висновку до досягнення нею шестирiчного вiку;
  • працiвники, якi мають двох або більше дiтей вiком до 15 років або дитину з iнвалiдністю;
  • батьки особи з iнвалiднiстю з дитинства пiдгрупи А I групи, а також особи, якi взяли пiд опiку дитину або особу з iнвалiдністю з дитинства підгрупи А I групи.

Пiд час епiдемії, пандемiї, необхiдностi самоiзоляції працiвника у випадках, встановлених законодавством, та/або у разi виникнення загрози збройної агресiї, надзвичайної ситуацiї техногенного, природного чи iншого характеру дистанцiйна робота може запроваджуватися наказом (розпорядженням) роботодавця без обов’язкового укладення трудового договору про дистанцiйну роботу в письмовiй формі. Як правильно оформити та запровадити такий наказ читайте за посиланням.